Publikacje dr Tomasza Szczygielskiego

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór publikacji, a jednocześnie dorobku naukowego dr Tomasza Szczygielskiego. Prezentowane publikacje tematycznie skupiają się wokół Ubocznych Produktach Spalania z energetyki.

Wśród artykułów znajdziemy publikacje odnoszące się do samej technologii powstawania UPS, procesów ich przekształcania i sposobów wykorzystania w gospodarce ale również publikacje dotyczące regulacji prawnych zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym oraz norm i aprobat technicznych będących nieodłącznym elementem ich zagospodarowania. Ukazaną poniżej część dorobku naukowego cechuje wysoki stopień zaangażowania autora o czym świadczy zarówno czas w przeciągu jakiego powstawały publikacje (2001-2020) ale przede wszystkim tak wiele zagadnień technicznych, problemów natury formalno-prawnej i innych spraw poruszanych w ich treściach. Wielowątkowość jest wynikiem pełnego zaangażowania i oddania tematyce jakimi są uboczne produkty spalania z energetyki ale również a może przede wszystkim wynika z dbałości o szczegóły i nie zatrzymywania się w miejscu, poszerzaniem horyzontów i sprawiania by zwyczajnie było lepiej, zgodnie z aktualną wiedzą i możliwościami. Tematyka jest szczególnie ważna dla Polski, węgiel był, jest i w najbliższym czasie nadal będzie wiodącym źródłem energii zatem Uboczne Produkty Spalania będą powstawały, co więcej przez lata nagromadziliśmy ich całkiem sporo…temat nie został wyczerpany.

Doczekaliśmy się pełnego poparcia dla idei pierwszeństwa dla wtórnych, nie będącego już tylko hasłem ekologów a głosem prawa i odpowiednich jego zapisów, wszechobecnej idei bezodpadowej gospodarki działającej według reguł obiegu zamkniętego. Historia zagospodarowania UPS sięgająca lat 60 ubiegłego wieku jest przykładem tego, że mimo trudności działalność kierująca się realną troską o interesy państwa i środowiska jest możliwa, wobec tego w chwili wsparcia ze strony regulacji popierających idee bezodpadowości nie możemy być obojętni.

Wymienione tu publikacje to zaledwie ułamek pracy autora. Ubocznym Produktom Spalania z energetyki od przeszło 20 lat dedykowana jest Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”, których autor jest organizatorem. Każda konferencja to nowa publikacja poświęcona tematyce popiołowej, w której liczni eksperci zarówno z Polski jak i zagranicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie zagospodarowania UPS.

Dr Tomasz Szczygielski w roku akademickim 2012/2013 został współautorem programu studiów poświęconych zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania, które miały miejsce na Politechnice Warszawskiej, a celem ich była możliwość zdobycia przez uczestników, wiedzy w zakresie wytwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Dr Tomasz Szczygielski był wielokrotnym prelegentem podczas konferencji „Popioły z Energetyki”, Forum Ekonomicznego, Sympozjów Naukowo-Technicznych i Forum Gospodarki Niskoemisyjnej a przede wszystkim dwukrotnym prelegentem podczas polskiego wydarzenia towarzyszącego COP22 i COP23 – szczytowi klimatycznemu ONZ, reprezentując wraz z Ministrem Środowiska temat Bezodpadowej energetyki węglowej jako elementu wdrażania Porozumienia Paryskiego.

Ponadto jest wydawcą wielu publikacji, których większość dostępna jest również na stronie CIMA, dotyczących Gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Zapraszamy do lektury

 

Popioły w drogownictwie

1. Geotechniczne aspekty makroniwelacji popioło-żużlami na gruntach słabonośnych na przykładzie Radziszewa. Autorzy: Maria Kucnerowicz-Jakubowska, Labud -Barg Sp. z o.o., Szczecin; Tomasz Szczygielski EKOTECH Sp. z o.o., Szczecin, 2003 
2. Badanie przydatności popiołów z el. Pątnów w drogownictwie. Autorzy: J. Pachowski, C. Kraszewski – IBDiM Warszawa; T. Szczygielski – EKOTECH Szczecin, 2003 
3. Obwodnica Sochaczewa – 250 tys. ton popiołów w nasypie. Autor: Tomasz Szczygielski EKOTECH Sp. z o.o., Szczecin, 2003 

 

Popioły i Prawo

4. Rekultywacje i makroniwelacje terenów zdegradowanych i zdewastowanych przy użyciu Ubocznych Produktów Spalania węgla. Autorzy: Sonia Jerema–Suchorowska Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice; Marek Misior „REKOP” P.W., Wrocław; Maciej Sozański VKN Polska Sp. z o.o., Wrocław; Tomasz Szczygielski EKOTECH Sp. z o.o.; Agnieszka Myszkowska Polska Unia UPS, 2005  
5. Zastosowanie – UPS w drogownictwie. Autorzy: Sławomir Wyrzykowski; Maciej Sozański VKN Polska; Agnieszka Myszkowska Polska Unia UPS; Tomasz Szczygielski Ekotech – Inżynieria Popiołów, 2005 

 

Popioły wysokowapniowe

6. Zarys popiołów wysokowapniowych w Polsce. Autorzy: Jerzy Kanafek PPH UTEX Sp. z o.o. Tomasz Szczygielski EKOTECH Sp. z o.o., 2006

 

Popioły i nawozy

7. Popioły z energetyki ocena przydatności do celów nawozowych. Autorzy: Autorzy: Prof. dr hab. Sławomir Stankowski Katedra Uprawy Roli i Roślin i Doświadczalnictwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie; Dr hab. Marzena Gibczyńska prof. nadzw. AR Katedra Chemii Ogólnej, Akademia Rolnicza w Szczecinie; Dr hab. Elżbieta, Jolanta Bielińska prof. nadzw. AR Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie; Mgr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania; Mgr inż. Jerzy Kanafek PPH „UTEX” w Rybniku. Puławy, 2006 

 

Seminarium konsultacyjne

8. Aspekty drogowe i wypełnienia strukturalne. Autorzy: Ryszard Coufal Politechnika Szczecińska; Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS, 2006  
9. Alternatywy dla popiołów, które nie spełnią wymogów składowania. Autorzy: Tomasz Szczygielski; Agnieszka Myszkowska Polska Unia UPS, 2006 

KARBO

10. Stan i perspektywy zagospodarowania popiołów lotnych i żużli rodzaju wapniowego. Autorzy: Jan Hycnar ECOCOAL Katowice; Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, Szczecin 2007

Strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Produkty odpadowe z energetyki

11. Rolnicze wykorzystanie wysokowapniowych popiołów z energetyki – zagadnienia do dyskusji. Autorzy: M. Świderska-Ostapiak; T. Szczygielski Ekotech Sp o.o. Szczecin, 2007 

 

Opublikowane w ramach Międzynarodowej Konferencji EuroCoalAsh, Warszawa, 6-8 październik 2008 r.

12. Perspektywy energetyki opartej o spalanie węgla. Autorzy: Jan J. Hycnar ECOCOAL Consulting Center Katowice; Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Warszawa, 2008 
13. Metoda obliczania osiadania gruntu organicznego obciążonego popioło-żużlami. Autorzy: prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer; mgr inż. Tomasz Szczygielski; dr inż. Roman Bednarek Politechnika Szczecińska. Warszawa, 2008 
14. Popiół z węgla w inżynierii geotechnicznej – uzdatnianie gruntów słabych. Autorzy: Zygmunt Meyer; Tomasz Szczygielski; Roman Bednarek Politechnika Szczecińska. Warszawa, 2008 

 

Opublikowane w ramach Międzynarodowej Konferencji EuroCoalAsh 2010 r.

15. Coal Combustion Products in road construction. Autorzy: Tomasz Szczygielski; Waldemar Cyske, Utex-Centrum. 2010 

 

Opublikowane w ramach Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki w latach 2001 do 2019

16. „e- popiół” – świadomość społeczna. Autorzy: mgr inż. Jarosław Laskowski; mgr inż. Tomasz Szczygielski, 2002
17. Perspektywy gospodarowania ubocznymi produktami spalania w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Autorzy: Sonia Jarema-Suchorowska – ZPBE „ENERGOPOPMIAR” Sp. z o.o. Gliwice, Tomasz Szczygielski – „EKOTECH” Sp. z o.o. Szczecin, 2002 
18. Analiza ryzyka w gospodarowaniu ubocznymi produktami spalania węgla (UPS). Autorzy: Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Szczeciński, EKOTECH Sp. z o.o., Szczecin; Dariusz Zarzecki Uniwersytet Szczeciński; Tomasz Szczygielski, EKOTECH Sp. z o.o. Szczecin, 2004
19. Produkty na bazie popiołów wysokowapniennych w budownictwie komunikacyjnym. Autorzy: dr inż. Waldemar Cyske; dr inż. Tomasz Szczygielski Utex-Centrum. Warszawa, 2010 
20. Składowiska popiołów ze spalania węgla źródłem surowców mineralnych. Autorzy: Jan J. Hycnar ECOCOAL Consulting Center, Katowice; Tomasz Szczygielski UTEX-CENTRUM Sp. z o.o., Warszawa; Sonia Jarema-Suchorowska „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Gliwice. Warszawa,2010 
21. Suspensje węglowo-wodne: nowa technologia spalania węgla i wpływ jej na właściwości popiołów lotnych i dennych. Autorzy: Jan. Jerzy Hycnar ECOCOAL Consulting Center, Katowice; Tomasz Szczygielski Grupa EKOTECH. Warszawa, 2012 
22. Stan i perspektywy zwiększenia produktowego zagospodarowania UPS. Autorzy: Jan J. Hycnar, ECOCOAL Consulting Center, Katowice; Tomasz Szczygielski, Grupa EKOTECH. Warszawa, 2013 
23. Składowiska popiołów ze spalania węgla źródłem surowców mineralnych. Autorzy: Jan J. Hycnar, ECOCOAL Consulting Center, Katowice; Tomasz Szczygielski, Grupa EKOTECH Sp. z o.o., Warszawa; Sonia Jarema-Suchorowska, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Gliwice; Zbigniew Becker, Grupa EKOTECH Sp. z o.o. Warszawa, 2013
24. 10 prawd o Ubocznych Produktach Spalania (UPS). Autor: Tomasz Szczygielski, , Grupa EKOTECH Sp. z o.o. Warszawa, 2013  
25. Popioły fluidalne jako składnik mieszanin inżynieryjnych. Autorzy: Jan J. Hycnar Ecocoal Consulting Center; Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska; Andrzej Kornacki, Polska Unia UPS. Warszawa, 2014 
26. Przyczynki do bezodpadowej energetyki węglowej (BEW). Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2014 
27. Szanse i zagrożenia dla UPS w aspekcie strategii UE. Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2014 
28. Dyskusja nad możliwością i celowością odzysku koncentratów metali ziem rzadkich i śladowych z ubocznych produktów spalania węgli. Autorzy: Jan J. Hycnar, Ecocoal Consulting Center; Katowice Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków; Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska, IBS CIMA, Warszawa; Daria Kadlec, Ecocoal Consulting Center, Katowice. Warszawa 2015 
29. Minerały antropogeniczne z energetyki a gospodarka o obiegu zamkniętym. Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2015 
30. W kierunku Bezodpadowej Energetyki Węglowej – uzdatnianie minerałów antropogenicznych w procesach energetycznych. Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2016
31. Technologiczne modele gospodarki o obiegu zamkniętym ubocznych produktów spalania węgli. Autorzy: Jan J. Hycnar, Ecocoal Consulting Center Katowice; Tomasz Szczygielski; Daria Kadlec, CIMA IBS Politechnika Warszawska. Warszawa, 2017 
32. Przyczynki do systematyki zasobów antropogenicznych. Autorzy: Tomasz Szczygielski; Dagmara Masłowska, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych. Warszawa, 2017 
33. Poligeneracja energii cieplnej, elektrycznej i produktów antropogenicznych Część I: Wydzielanie związków glinu. Autorzy: Jan J. Hycnar, Ecocoal Consulting Center Katowice; Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska, IBS, CIMA. Warszawa, 2018 
34. NOTA BIOGRAFICZNA dr inż. Jana Hycnara. Autorzy: Daria Kadlec; Tomasz Szczygielski, Warszawa 2018 
35. Kluczowe europejskie regulacje gospodarki obiegu zamkniętego w 2018 roku. Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2018 
36. Komunikat o przyjęciu przez rząd RP Mapy drogowej transformacji kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Autor: dr Tomasz Szczygielski IBS CIMA Politechnika Warszawska. Warszawa, 2019 
37. UPS w REACH – retrospekcja i perspektywy w świetle gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Autorzy: Anna Frystacka, Tauron Polska Energia S.A.; Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska. Warszawa 2019

Poz kliknięciu na okładkę publikacji strony redakcyjne ze spisem wszystkich opublikowanych artykułów.

                                      

                                                          

                                    

                                          

                                                        

 

Inne

38. Wał przeciwpowodziowy z zastosowaniem mieszanki popiołowo-cementowej. Autorzy: Zygmunt Meyer; Ryszard Coufal; Maria Kucnerowicz–Jakubowska; Tomasz Szczygielski; Leszek Piasecki, „EKOTECH” Spółka z o.o. 
39. Standardization of combustion by-products for road construction in Poland. Autor: Tomasz Szczygielski, Polska Unia UPS 
40. Ocena i wytyczne wykorzystania popiołów ze współspalania w budownictwie i rolnictwie. Autorzy: dr inż. Agnieszka Myszkowska; dr inż. Magdalena Świderska-Ostapiak; dr inż. Tomasz Szczygielski, EKOTECH Sp. z o.o. 
41. Zastosowanie UPS w drogownictwie. Autor: dr inż. Tomasz Szczygielski, Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania 
42. Uboczne produkty spalania w drogownictwie – normy a aprobaty techniczne. Autor: dr inż. Tomasz Szczygielski,  Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania 

43. Zabezpieczenie materiałów sypkich i drobnoziarnistych przed erozją wietrzną i pyleniem. Autor: Jan J. Hycnar, Tomasz Szczygielski, Powder&Bulk 1/2013 – Powder And Bulk. 

 

                                  

                                                                    

 

Poniżej prezentacja będąca podsumowaniem 25 lat współpracy z Polską Unią UPS, jest doskonałym uzupełnieniem i przedstawieniem działalności podczas której dr Szczygielski był wydawcą, redaktorem i autorem książek, biuletynów i informatorów, organizatorem wydarzeń i prelegentem licznych konferencji międzynarodowych.