Dokumenty

Dokumenty UE związane z Gospodarką o obiegu zamkniętym

Marzec 2020

1. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy Bruksela, dnia 11.3.2020 r. COM(2020) 98 final 
2. Communication: A new Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe
3. Communication: A new Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe – annex
4. Implementation tracking table
5. Staff working document ‘Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook’

 

Styczeń 2017

6.Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

7.Załącznik do Sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

8.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym

9.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

10.Strategy on Plastics in a Circular Economy, Roadmap

Grudzień 2015

11.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

12.Załącznik do Komunikatu Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Grudzień 2014

13.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”

14.Commission Staff Working Document Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe Accompanying the document Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe

15.Commission Staff Working Document Analysis of an EU target for Resource Productivity Accompanying the document Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe

16.Proposal for a Directive of The European Parliament And of The Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

17.Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

18.Commission Staff Working Document Executive Summary Of The Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.

19.Commission Staff Working Document Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment

Propozycje dyrektyw

20.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

21.Załącznik do wniosku w sprawie dyrektywy Paralementu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

22.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

23.Załącznik do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

24.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

25.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

26.Commission Staff Working Document Additional analysis to complement the impact assessment SWD (2014) 208 supporting the review of EU waste management targets

27.Commission Staff Working Document Implementation Plan

Dodatkowe dokumenty

28.Circular Economy Package Press release

29.Circular Economy Package: Questions & Answers

30.Factsheet: Closing the Loop: The Production Phase of the Circular Economy

31.Factsheet: Closing the Loop: Clear Targets and Tools for Better Waste Management

32.Factsheet: Closing the Loop: From Waste to Resources