Dokumenty

Dokumenty UE związane z Gospodarką o obiegu zamkniętym

Styczeń 2017

1.Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

2.Załącznik do Sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

3.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym

4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

5.Strategy on Plastics in a Circular Economy, Roadmap

Grudzień 2015

6.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

7.Załącznik do Komunikatu Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Grudzień 2014

8.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”

9.Commission Staff Working Document Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe Accompanying the document Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe

10.Commission Staff Working Document Analysis of an EU target for Resource Productivity Accompanying the document Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe

11.Proposal for a Directive of The European Parliament And of The Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

12.Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

13.Commission Staff Working Document Executive Summary Of The Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.

14.Commission Staff Working Document Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment

Propozycje dyrektyw

15.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

16.Załącznik do wniosku w sprawie dyrektywy Paralementu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

17.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

18.Załącznik do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

19.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

20.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

21.Commission Staff Working Document Additional analysis to complement the impact assessment SWD (2014) 208 supporting the review of EU waste management targets

22.Commission Staff Working Document Implementation Plan

Dodatkowe dokumenty

23.Circular Economy Package Press release

24.Circular Economy Package: Questions & Answers

25.Factsheet: Closing the Loop: The Production Phase of the Circular Economy

26.Factsheet: Closing the Loop: Clear Targets and Tools for Better Waste Management

27.Factsheet: Closing the Loop: From Waste to Resources