Uboczne Produkty Spalania

10 prawd o Ubocznych Produktach Spalania (UPS)

1. UPS to minerały antropogeniczne powstałe w procesie spalania paliw stałych w energetyce a nie odpady.
2. Nie posiadają negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie co zostało jednoznacznie potwierdzone wieloletnimi badaniami w rozlicznych instytucjach i w systemie REACH.
3. Posiadają własności puculanowe – wiążące w obecności wapna i hydrauliczne – wiążące w obecności wody.
4. Ich stosowanie znane od stuleci jest dzisiaj określone w normach i aprobatach technicznych krajowych i unijnych.
5. Codziennie udowadniają swoją użyteczność do produkcji cementu, betonu, w drogownictwie i wielu innych obszarach gospodarki.
6. UPS nie są i nigdy nie były problemem. Jest nim nasza niewiedza o ich własnościach, możliwościach stosowania i brak skuteczności w realizacji strategii Pierwszeństwa dla Wtórnych.
7. Stają się odpadem, kiedy brakuje nam innowacyjności, kreatywności i autentycznej troski o środowisko i społeczeństwo.
8. Są elementem gospodarki niskoemisyjnej. Każda tona UPS zastosowana w miejsce części cementu czy wapna obniża emisję gazów cieplarnianych o około 0,4 tony.
9. Popioły na składowisku to marnotrawstwo zasobów gospodarki, powinno być powodem do wstyd dla wszystkich, którzy mają na to wpływ.
10. Bliska współpraca praktyki, nauki i administracji może i powinna znajdywać właściwe miejsce w gospodarce dla każdego UPS