Publikacje

„Nasza wspólna przyszłość” to raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, opracowany pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland (ówczesną premier Norwegii), stanowił kamień milowy we wprowadzeniu i zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju.

Raport ukazał się w 1987 roku i był pierwszym dokumentem, w którym zdefiniowano pojęcie „zrównoważonego rozwoju”. Wskazał na konieczność stworzenia modelu gospodarki i społeczeństwa, który w równym stopniu będzie brał pod uwagę potrzeby człowieka, jak i środowiska naturalnego.

W raporcie stwierdzono, że „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

W raporcie wyróżniono trzy kluczowe obszary w których niezbędna jest integracja działań. Są to:

1. Wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści.

2. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska.

3. Rozwój społeczny.

Raport stanowił podstawę do zorganizowania konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. Tzw. Szczytu Ziemi.

Raport. KLIK

 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ A ZIELONA GEOTECHNIKA

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) ma za zadanie opracować model nowoczesnej gospodarki materiałowej – energooszczędnej, zorientowanej na innowacyjność, zdolnej do podjęcia walki konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Będzie on obejmował wszelkie sfery życia gospodarczego przy zaangażowaniu wszystkich sektorów gospodarki w szerokim horyzoncie czasowym, z perspektywą do 2050 roku. Zakłada się, że gospodarka UE oparta będzie na wiedzy i innowacji oraz na efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów (zrównoważony rozwój). NPRGN powinien odegrać ważną rolę w poszukiwaniu nisz ekonomicznych dla polskiej gospodarki, w warunkach ograniczania jej emisyjności i postępującego zwiększania się konkurencji na rynku globalnym. Zdefiniowanie wspomnianych nisz ma przynieść wymierne korzyści dla Polski w ramach świadczenia przez nią pomocy klimatycznej dla krajów rozwijających się. Inicjatywa ma być spójna z przygotowywaną w ramach OECD Strategią Zielonego Wzrostu (OECD Green Growth Strategy) i strategią wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej. Program weźmie także pod uwagę możliwości wykorzystania mechanizmów rynkowych opartych o międzynarodowy handel emisjami tj. dostępne elastyczne mechanizmy Protokołu z Kioto oraz realizowany w Polsce mechanizm GIS. NPRGN będzie analizował emisje gazów cieplarnianych, przy uwzględnieniu emisyjności konsumpcji, w tym śladu węglowego w towarach. W związku z tym wzrostowi gospodarczemu towarzyszyć będzie ograniczenie wywieranej na środowisko presji. Podjęta inicjatywa programowa wymagała będzie określenia ścieżek redukcji emisji w perspektywie czasowej do 2050 r., w rozbiciu na sektor ETS oraz non-ETS. Procesom redukcyjnym towarzyszyć będą również działania ukierunkowane na poprawę efektywności nie tylko energetycznej, ale również wykorzystania zasobów w skali całej gospodarki. Jednym z zasadniczych celów programu jest poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami oraz rozwój i rosnące wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. Kolejnym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz poprawa efektywności gospodarowania nimi, w tym szczególny nacisk na ogromny potencjał wykorzystania gospodarczego i rozwój różnych rodzajów odzysku, szczególnie odpadów mineralnych. Czytaj dalej…

STAN I PERSPEKTYWY ZWIĘKSZENIA PRODUKTOWEGO ZAGOSPODAROWANIA UPS

Dotychczasowy stan zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z energetyki należy uznać za duże osiągnięcia krajowych ośrodków badawczych i wdrożeniowych energetyki i użytkowników. Na uzyskane rezultaty duży wpływ miał i ma nowy system zagospodarowania ups polegający na powstaniu szeregu organizacji nie tylko transportu, ale także rozwoju nowych technologii ich zagospodarowania. W okresie niepopularności i dokonywanych optymalizacji spalania paliw węglowych, co niejednokrotnie obciąża również popioły lotne, żużle i produkty odsiarczania spalin staje się koniecznym dalsze rozeznawanie ich właściwości fizykochemicznych i toksycznych oraz upowszechnianie uzyskiwanych wyników badań, ocen i wyników wdrożeń. Dla zwiększenia zakresu dotychczasowych zastosowań celowym jest rozważyć możliwości masowego ich zagospodarowania do produkcji kwalifikowanych, aktywowanych i hydrofobizowanych popiołów lotnych. W zakresie wytwarzania wysokiej jakości produktów wskazanym jest natomiast rozwinąć prace nad wytwarzaniem mikrosfer w technologii suchej i koncentratów metali oraz mikro i nano wypełniaczy i nośników. W miarę upowszechniania zagospodarowywania zdeponowanych popiołów ze składowisk staje się możliwym uzyskiwanie dużych efektów ekonomicznych poprzez kompleksowe zagospodarowanie złoża. Czytaj dalej…

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UPS W ASPEKCIE STRATEGII UE

Od czasu rewolucji przemysłowej w naszych gospodarkach utrwalił się model wzrostu „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” – model liniowy, oparty na założeniu, że zasoby występują obficie, w dużych ilościach, są dostępne, łatwo pozyskiwalne i można je usunąć niewielkim kosztem. Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały i zagraża to konkurencyjności Europy w świecie. Jednym z przykładów są minerały antropogeniczne (MA), pochodzące z energetyki spalającej paliwa kopalne i biomasę, zwane ubocznymi produktami spalania (UPS), które w kraju waloryzowane są w około 30%, a łącznie z wykorzystaniem ich do rekultywacji i uzdatniania terenów – na poziomie około 60% wytwarzanych ilości. Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do realizacji inicjatywy mającej na celu oszczędność zasobów, przewidzianej w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju1. W przypadku MA będzie to szansa na znalezienie dla nich niemal w całości miejsca w gospodarce, zaspakajając jednocześnie istotną część potrzeb spoiwowych i kruszywowych, bez tworzenia nowych mocy produkcyjnych i zwiększania emisji CO2. Czytaj dalej…

MINERAŁY ANTROPOGENICZNE Z ENERGETYKI A GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Każdego roku w Europie wytwarza się około 700 mln minerałów antropogenicznych, w tym około 150 mln ton ubocznych produktów spalania węgla w energetyce, z których ponad 100 mln ton powstaje w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, z czego ponad 20 mln ton w Polsce. Uboczne produkty spalania węgla podlegają regulacji REACH, aby jako substancja chemiczna podlegająca temu prawu, mogły być wprowadzane do obrotu handlowego. Wykorzystywane są głównie jako surowce do produkcji cementu, spoiw i betonu oraz jako kruszywa i wypełniacze w budownictwie. Spełnianie wymogów norm technicznych, europejskich lub krajowych, dotyczących poszczególnych zastosowań, jest kluczową techniczną przesłanką do wykorzystywania ubocznych produktów spalania węgla w obszarach materiałowych i/lub produktowych. Ochrona zasobów naturalnych i racjonalnego, wydajnego gospodarowania nimi to bezpośredni cel i kontekst Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W tym podejściu UPS spełniać mogą kluczową rolę, także jako substancja zdolna uzdatniać inne minerały antropogeniczne do produktów. Czytaj dalej…

wskazniki2 Prezentacja do pobrania.

 

wskazniki4 Prezentacja do pobrania.

PRZYCZYNKI DO BEZODPADOWEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ (BEW)

Uboczne produkty spalania z natury nie są odpadami. Problem stanowi nasza niewiedza o ich właściwościach i możliwościach stosowania. W rozwijającej się gospodarce naszego kraju dostrzec należy potrzeby rynku spoiw i kruszyw, które są znacznie większe niż wytwarzane UPS w energetyce. Niestety kruszywa wtórne stanowią nadal poniżej 10% kruszyw naturalnych. Realna ochrona ich zasobów jest więc wyzwaniem, które stoi przed nami. Tak więc to nasza niekompetencja skazuje cześć z nich na składowisko i status odpadu. W czasach gospodarki o cyklach zamkniętych (Circular Economy), gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe), i efektywnego korzystania z zasobów (Resource Efficent Europe) zmiana myślenia jest warunkiem koniecznym skutecznego działania.          Czytaj dalej… 

bew1  Prezentacja do pobrania.

 

bew2-2 Prezentacja do pobrania.

POPIOŁY FLUIDALNE JAKO SKŁADNIK MIESZANIN INŻYNIERYJNYCH

Technologia spalania fluidalnego wytwarza popioły znacznie różniące się od powstających w kotłach konwencjonalnych. Główną cechą popiołów fluidalnych jest obecność w nich produktów odsiarczania spalin oraz niewykorzystanego sorbentu, w połączeniu ze znacznie odmiennym składem mineralogicznym wynikającym ze znacznie niższej temperatury spalania. Popiół fluidalny ma wiele interesujących właściwości, z których najbardziej wybija się jego stosunkowo duża aktywność chemiczna. Podczas gdy wiele potencjalnie obiecujących obszarów zagospodarowania tych popiołów nadal czeka na rozwinięcie, wydaje się ważne, żeby – nadal składując znaczną ich część – pozostawiać sobie możliwości przyszłego odzysku i wykorzystania zeskładowanych popiołów, Referat w końcowej części przygląda się kilku takim możliwościom, podając wybrane przykłady. W podsumowaniu zwraca uwagę, iż dotychczasowe badania skupiały się na usuwaniu uciążliwości popiołów fluidalnych, zaś obecne i przyszłe dotyczą ich zastosowań surowcowych. Czytaj dalej…

DYSKUSJA NAD MOŻLIWOŚCIĄ I CELOWOŚCIĄ ODZYSKU KONCENTRATÓW METALI ZIEM RZADKICH I ŚLADOWYCH Z UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA WĘGLI

Od wielu lat występuje duże zapotrzebowanie na szereg koncentratów pierwiastków śladowych i ziem rzadkich, przy równoczesnym ograniczonym dostępie do nich. W tej sytuacji prowadzone są liczne badania i próby nad oceną możliwości odzysku metali śladowych/rzadkich z węgli i produktów ich tradycyjnego i termicznego wzbogacania. Poprzez selektywny dobór węgli i stosowanie odpowiednio dobranych metod wzbogacania uzyskuje się koncentraty metali o wartości surowcowej dla hutnictwa, gwarantujące znaczące efekty ekonomiczne. W skali przemysłowej, z węgla i jego derywatów wytwarzane są znaczące ilości koncentratów germanu, galu, żelaza i wapienia.                 Czytaj dalej… 

OCENA I WYTYCZNE WYKORZYSTANIA POPIOŁÓW ZE WSPÓŁSPALANIAW BUDOWNICTWIE I ROLNICTWIE

Popiół lotny otrzymywany ze współspalania jest to popiół lotny powstający ze spalania sproszkowanego węgla kamiennego, do którego dodano pewną ilość współspalanego materiału. W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz z węglem współspalane są w specjalnych warunkach takie paliwa, jak biomasa, osady ze ścieków komunalnych, osady z papierni, koks porafinacyjny czy praktycznie bezpopiołowe paliwa płynne lub gazowe. Inne kraje europejskie mają rozpocząć współspalanie w przyszłości. Sytuacja rozwija się w tym kierunku z trzech powodów:  względy środowiskowe, tj. redukcja ilości CO2 emitowanego w wyniku spalania paliw kopalnych,  wzrost cen paliw i podatki wymuszające współspalanie materiałów biomasowych, wzrost konkurencji będący skutkiem uwolnienia rynków elektryczności Czytaj dalej… 

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE – NORMY A APROBATY TECHNICZNE

Stosowanie popiołów z energetyki zawodowej w polskim drogownictwie rozpoczęło się w latach pięćdziesiątych, po zbudowaniu elektrowni spalających miał węglowy. Pierwsze normy branżowe opracowano w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia. Ostatnia nowelizacja tych norm miała miejsce w latach 1997-98. Popioły lotne na bazie norm polskich obejmują bardzo szerokie zastosowania; od traktowania popiołów jako materiału do budowy nasypów drogowych, poprzez stosowanie popiołów jako dodatku ulepszającego, poprawiającego właściwości geotechniczne gruntów i kruszyw do zastosowań w mieszankach związanych hydraulicznie, tzw. betonach popiołowych. Norma produktowa PN-S-96035:1997 określa właściwości popiołów lotnych stosowanych w budownictwie drogowym. Wyżej omówione polskie normy dotyczą niestety tylko popiołów ze spalania węgla w kotłach pyłowych, tzw. popiołów konwencjonalnych. Nie obejmują one jeszcze popiołów fluidalnych i popiołów zawierających produkty odsiarczania spalin. Nowe normy europejskie dotyczące popiołów lotnych wdrażane są na razie na zasadzie uznaniowej PN EN (U), wprowadzają nową klasyfikację i zwiększają obszar wykorzystania wszystkich rodzajów popiołów obecnie uzyskiwanych w elektrowniach czy elektrociepłowniach. Są dużą szansą dla popiołów fluidalnych i produktów odsiarczania spalin. Czytaj dalej…

 

korzysci

Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym, Wygrani pod względem miejsc pracy i klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową.

Centralnym tematem tego raportu jest to, jak znacznie poprawić wydajność zasobową. Propozycją jest gospodarka o obiegu zamkniętym, gdzie wyroby projektuje się pod kątem łatwości recyklingu, powtórnego użycia, rozbierania na części i ponownego wytwarzania, jako zastępująca tradycyjny liniowy model ‘weź, wytwórz, wyrzuć’, który jak dotąd dominował w gospodarce. Jest to bez wątpienia jeden z głównych warunków utrzymania się wewnątrz granic planetarnych.

 

 

 

1Minerały antropogeniczne a gospodarka o obiegu zamkniętym, lipiec 2015

Raport został sporządzony w celu ułatwienia dotarcia do dokumentów źródeł i zapoznania się z projektem stanowiska polskiego w zakresie minerałów antropogenicznych. W pierwszej części przedstawia podstawy podejścia gospodarki o obiegu zamkniętym, z przywołaniem dokumentów źródłowych oraz odniesieniami dla ubocznych produktów spalania (UPS). Następnie prezentuje minerały antropogeniczne, ich wytwarzanie i wykorzystywanie jako zasobu z odniesieniem do zasad CE. Pokazuje jak słabo wyglądamy jako kraj na tle innych w Europie w zakresie antropogeniczności gospodarki, szczególnie w obszarze kruszyw. Trzeci materiał przedstawią Mapę Drogową dla wdrażania CE. Kolejny materiał przedstawia zarys Bezodpadowej Energetyki Węglowej, z jej obszarami doskonalenia i szansami na innowacje w energetyce. Kolejny prezentuje wskaźniki CE a następujący po nim Metodologię ich obliczania. Wydaje się, że skupiają się one na produkcji towarów a nie na obszarze, który nas interesuje – minerałów antropogenicznych. W następstwie tego przedstawiamy Założenia do Bezodpadowej Energetyki Węglowej (BEW) oraz propozycję wskaźników dla CE w obszarze wytwarzania i gospodarczego stosowania minerałów antropogenicznych. Raport zamyka projekt stanowiska branż, które wytwarzają minerały antropogeniczne, a więc głównie górnictwa paliw kopalnych i kruszyw oraz energetyki dla CE. Traktujemy go jako wskazanie ważnych obszarów dla skutecznego wdrażania CE i wstęp do merytorycznej dyskusji w tym zakresie.

 

 

pakiet-cePakiet Circular Economy, kierunki i potencjalne scenariusze dla zmian regulacji odpadowych Komisji Europejskiej

2 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała pakiet dokumentów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. W skład pakietu wchodzi komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działań Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz propozycje nowych dyrektyw dotyczących odpadów. Te oraz inne dokumenty dotyczące odpadów i zasobooszczędności zostały zebrane i zamieszczone w publikacji.

 

 

 

dlaczegoDlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest istotna

Ponieważ wiele sposobności do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym ma zdrowe podstawy dochodowe, parcie ku przechodzeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym napędzają same firmy. Często jednak występują pozafinansowe bariery ograniczające skalę bądź wstrzymujące tempo takiego przechodzenia. Ciała odpowiedzialne za tworzenie polityk mogą odgrywać ważną rolę w pomocy w przekraczaniu owych barier i tworzeniu właściwych warunków wspierających przejście ku gospodarce o obiegu zamkniętym i określaniu jego kierunków tam, gdzie jest to potrzebne. Zawarty tutaj zestaw narzędzi ma na celu uzupełnienie istniejącej literatury, poprzez udostępnienie twórcom polityk dającej się wdrożyć krok po kroku metodologii projektowania strategii umożliwiającej przyspieszenie przejścia ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

 

rynek_pracyRynek pracy o obiegu zamkniętym w studium możliwości we Włoszech, Polsce i Niemczech
To studium zarysowuje sposób, w jaki rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym mógłby tworzyć duże ilości miejsc pracy we wszystkich regionach i na wszystkich poziomach umiejętności, w dziedzinie recyklingu, napraw, wtórnego montażu, uusługowienia i biogospodarki. Co kluczowe, różni się ono od podobnych studiów, poprzez wykazywanie, iż wiele z owych miejsc pracy rozwiązywałoby utrzymujące się regionalne i zawodowe nierówności, a zatem stanowiłyby przyrost zatrudnienia netto – wydobywający ludzi z bezrobocia, nie zaś wypierający pracowników z już istniejących miejsc pracy. Pokazuje ono również, iż ponad 90 procent owych miejsc pracy istniałoby nadal po roku 2025, pomimo przewidywanego ‘wydrążania się’ rynku pracy, charakteryzującego się spadkiem liczby zawodów na średnim poziomie umiejętności.

Popioły z energetyki, 2016

pze2016

Popioły z energetyki, 2015

pze2015

Ciekawe artykuły:

Szanse i zagrożenia dla UPS w aspekcie strategii UE

Przyczynki do bezodpadowej energetyki węglowej

Stan i perspektywy zwiększenia produktowego zagospodarowania UPS

Minerały antropogeniczne z energetyki a gospodarka o obiegu zamkniętym

W kierunku bezodpadowej energetyki węglowej – uzdatnianie minerałów antropogenicznych w procesach energetycznych

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Save

Save

Zapisz

Zapisz

Zapisz