Bezodpadowa Energetyka Węglowa

PRZYCZYNKI DO BEZODPADOWEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ (BEW)

Uboczne produkty spalania z natury nie są odpadami. Problem stanowi nasza niewiedza o ich właściwościach i możliwościach stosowania. W rozwijającej się gospodarce naszego kraju dostrzec należy potrzeby rynku spoiw i kruszyw, które są znacznie większe niż wytwarzane UPS w energetyce. Niestety kruszywa wtórne stanowią nadal poniżej 10% kruszyw naturalnych. Realna ochrona ich zasobów jest więc wyzwaniem, które stoi przed nami. Tak więc to nasza niekompetencja skazuje cześć z nich na składowisko i status odpadu. W czasach gospodarki o cyklach zamkniętych (Circular Economy), gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe), i efektywnego korzystania z zasobów (Resource Efficent Europe) zmiana myślenia jest warunkiem koniecznym skutecznego działania.

 

Bełchatów , Polska , elektrownia

 

 
Droga do energetyki bezodpadowej wiedzie poprzez:
 
1) Uznanie, że takie podejście jest właściwe, ponieważ obniży koszty gospodarki UPS w energetyce:
 
a) mniejsza ilości składowanych UPS,
b) ochroni część zasobów naturalnych,
c) zwiększy podaż niskoemisyjnych materiałów do budownictwa,
d) wskutek powyższego obniży koszty naszej gospodarki.
 
2) Integracja badań w zakresie technologii uzdatniania UPS w energetyce na etapie:
 
a) przygotowania i podawania paliwa,
b) spalania paliwa w kotłach energetycznych,
c) usuwania UPS z komory spalania,
d) magazynowania i logistyki UPS.
 
3) Integracja działań w zakresie normalizacji i upowszechniania dobrych praktyk technologicznych w tym zakresie.
 
4) Przygotowanie programu wdrażania programu Pierwszeństwa dla Wtórnych.
 
5) Skoordynowane współdziałanie energetyki i agend rządowych we wdrażaniu programu.

 

Więcej informacji na temat Bezodpadowej Energetyki Węglowej w artykule dr Tomasza Szczygielskiego: W KIERUNKU BEZODPADOWEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ – UZDATNIANIE MINERAŁÓW ANTROPOGENICZNYCH W PROCESACH ENERGETYCZNYCH. Zapraszamy do lektury (klik).